Algemene voorwaarden voor Vertalen en Tolken

Algemene voorwaarden vertalen en tolken

Algemene voorwaarden van Hi Asia: Vertalen en Tolken

Definitie In deze Algemene Voorwaarden wordt onder Hi Asia verstaan: Hi Asia, gevestigd te Goudenregenstraat 293, 2565 EV Den Haag.

Artikel 1 – Algemeen

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle rechtsbetrekkingen tussen Hi Asia en de opdrachtgever, met uitsluiting van door de opdrachtgever gehanteerde (algemene) voorwaarden, tenzij Hi Asia met de toepassing daarvan schriftelijk heeft ingestemd.

Artikel 2 – Offertes en totstandkoming van de overeenkomst

2.1 Algemene aanbiedingen en prijsopgaven van Hi Asia zijn vrijblijvend.

2.2 Prijsopgaven en opgegeven termijnen kunnen altijd worden herroepen indien Hi Asia vóór de opgaaf de volledige te vertalen of te bewerken tekst nog niet heeft kunnen inzien. De overeenkomst komt tot stand door schriftelijke of mondelinge aanvaarding door de opdrachtgever van de offerte van Hi Asia of – indien geen offerte is uitgebracht – door schriftelijke bevestiging door Hi Asia van een door de opdrachtgever verstrekte opdracht.

2.3 Hi Asia mag als zijn opdrachtgever beschouwen degene die de opdracht aan Hi Asia heeft gegeven, tenzij deze daarbij uitdrukkelijk te kennen heeft gegeven te handelen op last van/uit naam van en/of voor rekening van een derde en mits naam en adres van deze derde tegelijkertijd aan Hi Asia zijn verstrekt.

2.4 Afspraken gemaakt en toezeggingen gedaan door vertegenwoordigers of personeel van Hi Asia zijn pas nadat Hi Asia deze uitdrukkelijk schriftelijk heeft bevestigd.

2.5 Indien Hi Asia er in redelijkheid aan twijfelt of de opdrachtgever in staat zal zijn diens betalingsverplichtingen na te komen, is Hi Asia gerechtigd, alvorens aan te vangen met uitvoering van de opdracht of uitvoering daarvan voort te zetten, van de opdrachtgever een vooruitbetaling, als afdoende zekerheid, te verlangen.

Artikel 3 – Wijziging en annulering van opdrachten

3.1 Indien de opdrachtgever na de totstandkoming van de overeenkomst wijzigingen anders dan van geringe aard aanbrengt in de opdracht, is Hi Asia gerechtigd de leveringstermijn en/of het honorarium aan te passen of de opdracht alsnog te weigeren. In het laatste geval is de opdrachtgever gehouden tot betaling van het reeds uitgevoerde deel van de opdracht en is het in lid 3 van dit artikel bepaalde van overeenkomstige toepassing.

3.2 Indien een opdracht door de opdrachtgever wordt geannuleerd, is de opdrachtgever gehouden tot volledige betaling van het reeds uitgevoerde gedeelte van de opdracht. Bovendien dient de opdrachtgever, indien van toepassing, een vergoeding te betalen, op basis van een uurtarief, voor reeds uitgevoerde researchwerkzaamheden voor het overige gedeelte. Hi Asia stelt het reeds vervaardigde werk desgewenst ter beschikking van de opdrachtgever. Voor de kwaliteit van het geleverde wordt in dat geval niet ingestaan.

3.3 Indien Hi Asia voor de uitvoering van de geannuleerde opdracht tijd heeft gereserveerd, kan het Hi Asia de opdrachtgever een vergoeding van 50% van het honorarium voor het niet uitgevoerde gedeelte van de opdracht in rekening brengen.

Artikel 4 – Uitvoering van opdrachten en geheimhouding

4.1 Het is Hi Asia gehouden de opdracht naar beste weten en kunnen en met de nodige deskundigheid uit te voeren, rekening houdend met het door de opdrachtgever gespecificeerde doel van de door Hi Asia te vertalen of te bewerken tekst(en).

4.2 Hi Asia zal de door de opdrachtgever beschikbaar gestelde informatie vertrouwelijk behandelen voorzover dit mogelijk is in verband met de uitvoering van de opdracht. Hi Asia zal zijn medewerkers tot geheimhouding verplichten. Hi Asia is evenwel niet aansprakelijk voor schending van de geheimhoudingsplicht door deze medewerkers indien Hi Asia  aannemelijk kan maken deze schending niet te hebben kunnen verhinderen.

4.3 Tenzij uitdrukkelijk het tegendeel is overeengekomen, heeft Hi Asia het recht een opdracht (mede) door derden te laten uitvoeren, onverminderd de verantwoordelijkheid van Hi Asia voor de vertrouwelijke behandeling en de deugdelijke uitvoering van de opdracht. Hi Asia zal bedoelde derde tot geheimhouding verplichten. Hi Asia is evenwel niet aansprakelijk voor schending van de geheimhoudingsplicht door deze derden indien Hi Asia aannemelijk kan maken deze schending niet te hebben kunnen verhinderen.

4.4 De opdrachtgever is gehouden om op verzoek, indien mogelijk, een inhoudelijke toelichting op de te vertalen tekst te geven en, indien aanwezig, relevante documentatie en terminologie ter beschikking van Hi Asia te stellen. Verzending van bedoelde informatie geschiedt steeds voor rekening en risico van de opdrachtgever.

Artikel 5 – Leveringstermijn en tijdstip van levering

5.1 De overeengekomen leveringstermijn is een streeftermijn, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen. Zodra Hi Asia constateert of verwacht dat tijdige levering niet mogelijk is, is Hi Asia gehouden de opdrachtgever daarvan onverwijld in kennis te stellen.

5.2 Bij toerekenbare overschrijding door Hi Asia van de uitdrukkelijk schriftelijk overeengekomen leveringstermijn, is de opdrachtgever gerechtigd tot eenzijdige ontbinding van de overeenkomst, mits op de uitvoering in redelijkheid niet langer kan worden gewacht. Hi Asia is in dat geval niet gehouden tot enige schadevergoeding. Deze ontbinding laat onverlet de gehoudenheid van de opdrachtgever tot betaling van het reeds uitgevoerde deel van de opdracht.

5.3 De levering wordt geacht te hebben plaatsgehad op het tijdstip van verzending. Als tijdstip van verzending geldt het moment van terpostbezorging, afgifte aan de koerier of, bij elektronische verzending (fax, e-mail, modem, ftp, enz.), het moment waarop het medium de verzending heeft voltooid.

5.4 In verband met de uitvoering van de overeenkomst door Hi Asia is de opdrachtgever gehouden al datgene te doen wat redelijkerwijs nodig of wenselijk is om tijdige levering door Hi Asia mogelijk te maken.

5.5 De opdrachtgever is gehouden zijn volledige medewerking te verlenen aan de aflevering van de krachtens de overeenkomst met Hi Asia verrichte prestatie. De opdrachtgever zal ook zonder daartoe te zijn aangemaand in verzuim zijn indien hij de prestatie weigert in ontvangst te nemen, in welk geval het in artikel 6.5 bepaalde van overeenkomstige toepassing is.

 

Artikel 6 – Honorarium en betaling

6.1 Het honorarium is in beginsel gebaseerd op een bij Hi Asia geldend woord- of uurtarief, tenzij anders overeengekomen. Hi Asia kan naast zijn honorarium tevens de verschotten, verbonden aan de uitvoering van de opdracht, aan de opdrachtgever in rekening brengen. Voor iedere opdracht kan een minimumtarief per talencombinatie in rekening gebracht worden.

6.2 De prijs die Hi Asia voor de te verrichten prestatie heeft opgegeven, geldt uitsluitend voor de prestatie conform de overeengekomen specificaties.

6.3 Hi Asia is gerechtigd de overeengekomen prijs te verhogen wanneer door de opdrachtgever extra bewerkelijke tekst, onduidelijke kopij, ondeugdelijke computerprogrammatuur of aan Hi Asia bestanden worden aangeleverd die Hi Asia tot meer werkzaamheden of kosten noodzaken dan Hi Asia bij het aangaan van de overeenkomst redelijkerwijs mocht verwachten. Bovenstaande opsomming is niet limitatief.

6.4 Alle bedragen worden vermeld exclusief BTW.

6.5 Declaraties dienen uiterlijk binnen 30 kalenderdagen na de factuurdatum (of binnen de door Hi Asia schriftelijk opgegeven andere termijn), zonder enige korting, verrekening of opschorting netto te worden voldaan in de valuta waarin de declaratie is gesteld. Bij niet-tijdige betaling is de opdrachtgever onmiddellijk en zonder ingebrekestelling in verzuim, in welk geval de opdrachtgever over het factuurbedrag de wettelijke rente, vermeerderd met 2 procentpunten, verschuldigd is vanaf de datum van verzuim tot aan het moment van volledige voldoening.

6.6 Ingeval van buitengerechtelijke incassokosten geldt een incassotarief van 15% over de eerste EUR 2.500,– van de hoofdsom met rente en een tarief van 10% over het meerdere, met een minimum van EUR 100,– per declaratie.

Artikel 7 – Reclamering en geschillen

7.1 De opdrachtgever dient klachten over het geleverde zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk tien werkdagen na levering, schriftelijk aan Hi Asia kenbaar te maken. Het uiten van een klacht ontslaat de opdrachtgever niet van zijn betalingsverplichting.

7.2 Indien de opdrachtgever de juistheid van bepaalde vertaaloplossingen in twijfel trekt en Hi Asia om commentaar vraagt en indien Hi Asia vervolgens aannemelijk kan maken dat de gegeven vertalingen niet onjuist zijn, is Hi Asia gerechtigd de in verband daarmee gewerkte extra uren en overige gemaakte kosten volledig aan de opdrachtgever in rekening te brengen.

7.3 Indien de opdrachtgever na verloop van de in lid 7.1 genoemde termijn geen klachten heeft geuit, wordt hij geacht het geleverde volledig te hebben geaccepteerd en worden bezwaren uitsluitend in behandeling genomen indien Hi Asia zulks om hem moverende redenen wenselijk acht. Wijziging door Hi Asia van enig gedeelte van de vertaalde of bewerkte tekst op verzoek van de opdrachtgever houdt niet in dat Hi Asia erkent dat een ondeugdelijke prestatie is geleverd.

7.4 Indien de klacht gegrond is, is Hi Asia gerechtigd het geleverde binnen redelijke tijd te verbeteren of te vervangen; indien Hi Asia redelijkerwijs niet aan het verlangen tot verbetering of vervanging kan voldoen, kan het een reductie op de prijs verlenen.

7.5 Indien de opdrachtgever en Hi Asia niet binnen een redelijke termijn tot een oplossing ten aanzien van de klacht komen, kan binnen twee maanden nadat zulks is komen vast te staan het geschil door partijen worden voorgelegd aan de geschillencommissie van HI ASIA. Beslechting van het geschil vindt alsdan plaats door een scheidsgerecht, overeenkomstig het Geschillenreglement HI ASIA. Indien de opdrachtgever een geschil wenst te laten beslechten op basis van dit Geschillenreglement, dan is Hi Asia verplicht hieraan mee te werken. De Geschillencommissie doet een voor partijen bindende uitspraak.

7.6 Het recht van de opdrachtgever om reclamering in te dienen vervalt indien de opdrachtgever het gedeelte van het geleverde waarop de klacht betrekking heeft, heeft bewerkt of doen bewerken, ongeacht of hij het geleverde vervolgens aan een derde heeft doorgeleverd.

Artikel 8 – Aansprakelijkheid en vrijwaring

8.1 Hi Asia is uitsluitend aansprakelijk jegens de opdrachtgever voor schade die het directe en aantoonbare gevolg is van een aan Hi Asia toerekenbare tekortkoming. Hi Asia is nimmer aansprakelijk voor alle andere vormen van schade, zoals indirecte schade, gevolgschade, bedrijfsschade, vertragingsschade en gederfde winst.

8.2 De aansprakelijkheid van Hi Asia is in ieder geval beperkt tot de factuurwaarde, exclusief BTW, van het reeds gefactureerde en/of geleverde gedeelte van de desbetreffende opdracht. De aansprakelijkheid van Hi Asia is bovendien in alle gevallen gelimiteerd tot een bedrag van EUR 4.500,– per gebeurtenis of per samenhangende reeks van gebeurtenissen.

8.3 Dubbelzinnigheid van de te vertalen tekst ontheft Hi Asia van iedere aansprakelijkheid.

8.4 De beoordeling van de vraag of (het gebruik van) een te vertalen of te bewerken tekst of de door Hi Asia geleverde vertaling of bewerking daarvan bepaalde risico’s voor letselschade behelst, blijft geheel voor rekening en risico van de opdrachtgever.

8.5 Hi Asia is niet aansprakelijk voor beschadiging of verlies van de ten behoeve van de uitvoering van de overeenkomst ter beschikking gestelde documenten, informatie of informatiedragers. Hi Asia is evenmin aansprakelijk voor kosten en/of schade ontstaan ten gevolge van het gebruik van informatietechnologie en telecommunicatiemiddelen of ten gevolge van het transport of de verzending van informatie(dragers) of de aanwezigheid van computervirussen in door Hi Asia geleverde bestanden of informatiedragers.

8.6 De opdrachtgever vrijwaart Hi Asia tegen alle aanspraken van derden die voortvloeien uit het gebruik van het geleverde.

8.7 De opdrachtgever vrijwaart Hi Asia tevens tegen alle aanspraken van derden wegens beweerde inbreuk op eigendoms- , octrooi-, auteurs- of andere intellectuele eigendomsrechten in verband met de uitvoering van de overeenkomst.

Artikel 9 – Ontbinding en overmacht

9.1 Indien de opdrachtgever niet aan zijn verplichtingen voldoet, indien de opdrachtgever failliet verklaard is of diens faillissement wordt aangevraagd, indien de opdrachtgever surseance van betaling heeft aangevraagd of deze aan hem is verleend, indien ten aanzien van de opdrachtgever de schuldsaneringsregeling natuurlijke personen van toepassing is verklaard of ingeval van liquidatie van het bedrijf van de opdrachtgever, is Hi Asia, zonder tot enige schadevergoeding gehouden te zijn, bevoegd de overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden dan wel de uitvoering daarvan op te schorten. Hi Asia kan alsdan onmiddellijke voldoening van het hem toekomende vorderen.

9.2 Indien Hi Asia door omstandigheden die niet voor zijn risico komen of die buiten zijn macht liggen niet meer aan zijn verplichtingen kan voldoen, heeft Hi Asia, zonder tot enige schadevergoeding gehouden te zijn, het recht de overeenkomst te ontbinden. Als zodanige omstandigheden (overmacht) gelden in ieder geval – doch niet uitsluitend – brand, ongeval, ziekte, werkstaking, oproer, oorlog, terroristische aanslagen, transportbelemmeringen, maatregelen van overheidswege, storingen in de dienstverlening van internetaanbieders, nalatigheid van leveranciers of andere omstandigheden waarop Hi Asia geen invloed kan uitoefenen.

Artikel 10 – Auteursrecht

10.1 Tenzij uitdrukkelijk en schriftelijk anders is overeengekomen, behoudt Hi Asia het auteursrecht op vertalingen die zijn uitgevoerd door Hi Asia en andere teksten die door Hi Asia zijn geschreven.

10.2 Hi Asia behoudt zich de rechten en bevoegdheden voor die hem toekomen op grond van de Auteurswet en andere intellectuele wet- en regelgeving. Hi Asia heeft het recht de door de uitvoering van een overeenkomst aan zijn zijde toegenomen kennis ook voor andere doeleinden te gebruiken, voor zover hierbij geen strikt vertrouwelijke informatie van de opdrachtgever ter kennis van derden wordt gebracht.

Artikel 11 – Toepasselijk recht

11.1 Op alle rechtsbetrekkingen tussen de opdrachtgever en Hi Asia is Nederlands recht van toepassing.

11.2 Alle geschillen waaromtrent geen bindende uitspraak van de Geschillencommissie van de HI ASIA overeenkomstig artikel 7.5 is verkregen, worden onderworpen aan het oordeel van de bevoegde rechter in de plaats van vestiging van Hi Asia.

Artikel 12 – Deponering en inschrijving

Hi Asia is ingeschreven in het register van de Kamer van Koophandel te Den Haag onder nummer 60419644. Bij versies van deze algemene voorwaarden in een andere taal dan het Nederlands prevaleert de Nederlandse tekst. Een exemplaar van deze algemene voorwaarden zal te allen tijde op eerste verzoek kosteloos aan de verzoeker worden toegezonden.